Slide One
Slide Two
Slide Three
Slide four
Slide five
Slide six

Richtlijn subsidie

Subsidie richtlijnen van de Dorpsraad Lith.

 1. Begripsomschrijving: In deze richtlijnen wordt verstaan onder:
 1. Dorpsraad: Dorpsraad Lith
 2. Evenement: een door een instelling vereniging, stichting of bewonersgroep uit het werkgebied van de Dorpsraad georganiseerde activiteit op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening, natuur en/of volksgezondheid.
 3. Instelling: een als zodanig erkende organisatie of groepering van personen, die zich zonder winstoogmerk, de behartiging van belangen van ideële en of materiele aard ten doel stelt.
 1. Aard en reikwijdte.
 1. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de subsidiëring door de Dorpsraad van evenementen en geeft de voorwaarden aan waaronder een subsidie kan worden verleend.
 2. Voor subsidiëring op grond van deze richtlijnen komen evenementen in aanmerking, die:
 1. in het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden en
 2. geen commercieel, politiek of religieus karakter hebben en
 3. voor de gehele of een gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn en
 4. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap en
 5. vrij toegankelijk zijn voor betrokken inwoners in het werkgebied waarin het te organiseren evenement plaats zal vinden en
 6. waarbij ook zelf verworven inkomsten zijn gegenereerd, anders dan subsidies.
 1. Subsidiëring van een evenement vindt in principe één maal per jaar plaats. Als dezelfde aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie wil aanvragen, zal het totaal vande bijdragen worden gemaximeerd zoals aangegeven in artikel 9.
 2. De Dorpsraad kan gemotiveerd afwijken van het gestelde onder b en c
 3. Naast evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de
  bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project
  (buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen).

 

 1. In te dienen bescheiden.
 • naam en adres van de subsidie-aanvrager;
 • een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren evenement;
 • een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van postbewijzen
 • afschriften van sponsor- en subsidieaanvragen zoals die voor dit evenement/project zijn
  ingediend bij derden;
 • een IBAN-nummer (bewijs daarvan moet worden overlegd bij eerste aanvraag) waarop een eventueel toegekende financiële bijdrage door de Dorpsraad kan worden overgemaakt.
 1. Aanvraagtermijn
 • Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient uiterlijk 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van het evenement bij de Dorpsraad een aanvraag te worden ingediend door toezending van het digitale aanvraagformulier dat op de website van de Dorpsraad is te vinden via: dorpsraadlith.nl
 • Subsidieaanvragen worden op volgorde van de datum aanvraag in behandeling genomen.
 • Aanvragen die te laat of incompleet zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • De Dorpsraad kent jaarlijks niet meer subsidies toe dan is begroot
 • De penningmeester maakt haar besluit, binnen 14 dagen na de indiening ervan, schriftelijk
  of per mail bekend aan aanvrager
 • Over een genomen besluit kan niet worden gecorrespondeerd/ staat geen beroep open.
  1. Subsidievormen

Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van:

 • een stimuleringssubsidie
 • een waarderingssubsidie
  1. Stimuleringssubsidie

De Dorpsraad kan, onafhankelijk van het exploitatietekort, besluiten aan een instelling een
financiële bijdrage beschikbaar te stellen. De te ontplooien activiteiten worden getoetst aan de regels genoemd in artikel 2 b.

 1. Waarderingssubsidie

De Dorpsraad kan besluiten om een subsidie beschikbaar ter stellen voor een activiteit waarvan de raad vindt dat die van ‘extra’ belang is voor de sociale samenhang in een kern, en/of de totale gemeenschap.

 1. Niet subsidiabele kosten/aanvragen.
 • Startgelden
 • Prijzengelden
 • Consumpties
 • Reserveringskosten
 1. Maximaal te verlenen subsidiebijdrage.

De Dorpsraad subsidieert tot een maximum bedrag van € 350,00

 1. Terugbetaling van het verleende subsidiebedrag.

De subsidie wordt in beginsel op basis van overgelegde stukken rekeningen en of begroting
uitgekeerd. Indien de activiteit c.q. het evenement waarvoor vooraf subsidie c.q. een financiële bijdrage is verleend geen doorgang vindt, dient de ontvanger van het bedrag binnen 2 weken nadat de activiteit c.q. het evenement zou plaatsvinden voor terugbetaling zorg te dragen.

 1. Inzage in de werkelijk gemaakte kosten.

Op verzoek van de Dorpsraad dient de ontvanger van de subsidie, de financiële bijdrage na
afloop van de activiteit c.q. het evenement de volgende bescheiden te overleggen:

 • een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven
 • de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende
 1. Bekendmaking.

Besluiten van de Dorpsraad die zijn genomen op basis van deze richtlijnen worden
bekendgemaakt in de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad.

 1. Slotbepaling.
 • In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze richtlijnen.
 • De Dorpsraad beoordeelt alle aanvragen afzonderlijk.
 • In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Dorpsraad.

Deze richtlijnen treden in werking met ingang van 1 april 2017.
Aldus besloten in de openbare vergadering van d.d. 12 januari 2017

Bekijk via onderstaande link de subsidie richtlijn voor een subsidie aanvraag:
Subsidie richtlijn 2017